tin_liva: (Strazh businki ;))
[personal profile] tin_liva
"...Un ir tiešām bēdīgi redzēt cilvēces izgudrošanas spējas pielietotas, lai iznīcinātu cilvēkus, ar kuriem kopā varētu strādāt, runāt un priecāties."
Gabriels Morjērs

("и действительно печально видеть творческие, изобретательные способности человечества примененные для уничтожения людей, с которыми вместе можно было бы работать, беседовать и радоваться.")
From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Thursday, 21 September 2017 01:29
Powered by Dreamwidth Studios